STATUT MEDIJA

PORTAL BUDIDOBRO.COM

Članak 1.

Ovim se Statutom, u skladu s pravilima i propisima novinarske profesije, uređuju odnosi novinara, suradnika, urednika i nakladnika elektroničkog medija portala Budi Dobro, www.budidobro.com, (u daljnjem tekstu Portal) te njihova prava i obveze. 

USTROJ MEDIJA

Nakladnik

Članak 2.

Nakladnik Portala je ETHER SPACE j.d.o.o. za usluge (u daljnjem tekstu Nakladnik). Tijelo tvrtke čini direktor, koji je i najviše upravno tijelo. 

Članak 3.

Nakladnik je ovlašten samostalno utvrditi programsku osnovu i sadržajnu posebnost Portala, kao i osnove uređivačke politike koja se zasnova na neovisnom, slobodnom, otvorenom, pluralističkom i utemeljenom novinarstvu, a sve u skladu s ciljevima i djelatnostima Nakladnika. 

Nakladnik je ovlašten i dužan osigurati radne, tehnološke, financijske i druge pretpostavke za pravovremeno i redovito održavanje sadržaja na Portalu, u skladu sa svojim mogućnostima.

Uredništvo

Članak 4.

Uredništvo Portala čine glavni urednik i novinari (u daljnjem tekstu Uredništvo).  

Članak 5.

Uredništvo održava redakcijske sastanke po dogovoru i potrebi te raspravlja o uređivačkoj politici,  novinarskim temama kao i o pojedinim zadatcima. 

Svaki član uredništva ima pravo predlagati teme o kojima će se raspravljati na redakcijskim sastancima, a odluka o bavljenju temom donosi se sporazumno.

Glavni urednik

Članak 6.

Glavni urednik organizira rad te je odgovoran, u skladu sa zakonom, za sve objavljene informacije. Odgovornost glavnog urednika odnosi se i na uredničku obradu objavljenih informacija (izbor naslova, podnaslova, fotografija i slično). 

Članak 7.

Glavni urednik je dužan poštovati profesionalna i ljudska prava novinara i suradnika portala. Glavni urednik ne smije imati intervencije u tekst kojima se tekst smisaono ili bitno mijenja, ali smije mijenjati naslove, podnaslove i slično. 

Članak 8.

Glavnog urednika Portala imenuje Nakladnik. 

PRAVA I OBVEZE NOVINARA

Članak 9.

Nitko nema pravo prisilom ili zlouporabom položaja utjecati na sadržaj Portala, ni na bilo koji drugi način nezakonito ograničavati slobodu javnoga priopćavanja na Portalu.

Novinari su dužni prikupljati i obrađivati informacije te pripremati članke u skladu s pravilima svoje profesije, poštujući prvenstveno pravilo da činjenične tvrdnje moraju biti točne, a vrijednosni sudovi utemeljeni na dostatnoj i relevantnoj činjeničnoj osnovi te iznijeti u dobroj vjeri. 

Novinar ima pravo izražavati mišljenje o svim događajima, pojavama, osobama, predmetima i djelatnostima u skladu s propisima i pravilima novinarske profesije.

Članak 10.

Novinar ima pravo na stručnu i učinkovitu pomoć Nakladnika u zaštiti od nasilja, prijetnji, uvreda, kleveta i drugih negativnih posljedica nastalih obavljanjem novinarske profesije. 

U slučaju da je novinar štetu uzrokovao namjerno ili zbog krajnje nepažnje Nakladnik sukladno zakonu ima pravo od novinara zahtijevati naknadu isplaćenog iznosa oštećeniku. 

Članak 11.

Zapošljavanje novih novinara ili suradnika predlaže Glavni urednik, o odluku donosi Nakladnik. 

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

Ovaj statut nema značaj pravilnika o radu niti kolektivnog ugovora. 

Statut vrijedi na neodređeno vrijeme. 

Marija Gorica, 3. srpnja 2023. 

Indira Juratek, direktor